Herman & partnerji d.o.o.

Herman & partnerji d.o.o.

S kreativnostjo, tehnologijo in svetovanjem ustvarjamo rešitve, ki zvišujejo vrednost organizacij in njihovih znamk.

TrženjeStrategic CommunicationDigilogue CreativityContent Platforms

Herman & partnerji d.o.o.

Strateško komuniciranje

Korporativno komuniciranje

Vidnost, privlačnost in ugled podjetja med zaposlenimi in zunanjimi deležniki so strateške dobrine. Korporativno komuniciranje soustvarja neopredmeteno vrednost podjetja (= človeški + odnosni + strukturni + strateški kapital). Vodstveno komuniciranje in komuniciranje s sodelavci, kupci, političnim in družbenim okoljem sta ključna vzvoda za ustvarjanje nove vrednosti. Poslušanje, povezovanje in dialog podjetjem omogočajo grajenje potrebnih sprememb navznoter in navzven.

Odnosi z javnostmi

Pozornost je najredkejša tržna dobrina. Tržno komuniciranje jo ustvarja za podporo pri prodaji izdelkov, storitev in znamk. Publiciteta v klasičnih in novih medijih, hibridno sporočanje, vsebinski marketing, izvorno oglaševanje, upravljanje dogodkov in še marsikaj. V informacijsko prenasičenih trgih si je treba prostor dnevno priboriti in v informacijskem kaosu povedati zgodbo, ki izstopa iz šumečega ozadja. 

Vodstveno komuniciranje

Javno nastopanje, pripovedovanje zgodb, motiviranje sodelavcev in navduševanje notranje in zunanje javnosti so jedrne zmožnosti dobrih voditeljev, ki jim uspeva graditi skupno videnje prihodnosti, vzdrževati notranje in zunanje zaupanje v organizacijo, sprožati procese sprememb ter jih učinkovito in z zaupanjem sporočati. Še posebej danes, ko se svet podvaja v digitalnem okolju, v katerem komuniciranje poteka hkrati in hipoma na vseh kanalih in med vsemi udeleženci. 

Družbena odgovornost

Organizacije, ki delajo dobre izdelke in storitve, morajo biti tudi same dobre do svojih deležnikov in okolja. Zavestno morajo upravljati svojo odgovornost in iskati širši smisel svojega delovanja v odnosih z zaposlenimi, lokalnim in širšim družbenim okoljem, partnerji in dobavitelji pa tudi v odnosu do narave. Zmanjševati morajo negativne in povečevati pozitivne učinke svojega delovanja ter znati to pokazati vsem zainteresiranim. Podpora zaposlenih, lokalnega in širšega družbenega okolja jim daje družbeno dovoljenje za delo.

Zaposlitvena izkušnja

Komuniciranje in upravljanje odnosov z zaposlenimi, sedanjimi, nekdanjimi in prihodnjimi, proizvaja merljive učinke na čas in proces zaposlovanja novih sodelavcev, na produktivnost, odsotnost z dela, kakovost izdelkov in storitev, stopnjo inovativnosti in razvojnih prebojev. Gradnja znamke delodajalca je sistematičen proces, ki v sodelovanju vseh sodelavcev dviguje zavzetost, zadovoljstvo in produktivnost. Znamka delodajalca je lepilo med vsemi trenutnimi in bodočimi sodelavci podjetja.

Javne zadeve in lobiranje

Politika in javna uprava soustvarjata razmere našega dela, življenja in poslovanja. Zato moramo spremljati, raziskovati in analizirati, kaj izvršna in zakonodajna oblast snujeta, katere zakone in uredbe pripravljata. Zanima nas, kako in kaj se dogaja v odločevalskih procesih, kakšni so politični izzivi, kako zagovarjati svoja legitimna stališča in interese, upravljati teme, kampanje in lobiranje ter kako lahko z upravljanjem javnih in vladnih zadev pripomoremo k poslovnemu uspehu.

Komuniciranje M&A

Uspeh prevzemov in združitev podjetij je precej odvisen od odnosov, interesov in moči različnih notranjih in zunanjih deležnikov. Priprava sodelavcev, vlagateljev, regulatorjev, politike in drugih deležnikov na novosti, premagovanje odpora proti spremembam in širjenje prostora delovanja so nujne sestavine vsakega prevzemnega in združitvenega upravljanja. Nove družbe in skupnosti lahko nastanejo in uspešno obstanejo samo v učinkovitih procesih komuniciranja.

Odnosi z mediji

Mediji so podaljški našega živčnega sistema in so vseprisotni. Ne živimo z njimi, temveč v njih. Tradicionalnim množičnim medijem, tisku, radiu in televiziji, so se pridružili digitalni, družbeni, nosljivi; vse je lahko medij, tudi mi sami. Kako spremljati, kdaj se pojavljamo, kje in zakaj, kako poslušati in videti, kako na našo vidnost vplivati in s kolikšnim učinkom, s kako učinkovitim sporočilom, s katero pravo zgodbo in kdaj, kako se organizirati in usposabljati – vse to je praksa pripovedovanja zgodb in odnosov z mediji.

Krizno komuniciranje

Krize so presenetljive, niso pa nepredvidljive. Uspešnost kriznega upravljanja je zelo odvisna od predkriznega delovanja, načrtovanja in priprave. Uspešno krizno komuniciranje predvideva sistematično analiziranje in pregledovanje tveganj, pripravo kriznih scenarijev, infrastrukture, priročnikov in usposabljanja pa tudi učenja po vsaki novi krizni izkušnji. Pomembni so prvi odziv, verodostojnost in nadzor nad krizno situacijo ter kako bomo ravnali, ko kriza mine.

Digilogna kreativnost

Digilogna kreativnost je ustvarjanje učinkovitih omnikanalnih komunikacijskih rešitev, ki osvajajo tako digitalni razum kot analogna čustva sodobnih, vedno povezanih potrošnikov.

Vsebinske platforme

Vsebinske platforme ustvarjajo zgodbe, jih povezujejo s potrošnikovo potjo ter pogosto s tretjimi partnerji ustvarjajo nove unikatne vsebine, ki izkoriščajo ves lasten omnikanalni potencial, ki je na voljo. Od ustvarjene vsebine do transkacije.